Kredyt konsumencki

Jeśli w najbliższym czasie planujesz zaciągnąć pożyczkę lub kredyt, warto zapoznać się z rozwiązaniami wprowadzonymi przez tę ustawę, ponieważ przyznaje ona konsumentom szereg uprawnień, zaś na kredytodawców oraz pośredników kredytowych nakłada wiele obowiązków. Wiedza ta pomoże Tobie zrozumieć jakie masz prawa i obowiązki jako kredytobiorca. Zapamiętaj, że ustawę o kredycie konsumenckim stosuje się do dwóch rodzajów przedsiębiorców. Do:

 • kredytodawców, którzy udzielają lub dają przyrzeczenie udzielenia kredytu oraz
 • pośredników kredytowych, którzy nie będąc kredytodawcą uzyskują korzyści majątkowe (na przykład w formie wynagrodzenia od konsumenta), za czynności związane z przygotowaniem, oferowaniem lub zawieraniem umowy o kredyt.

Co to jest kredyt konsumencki

Kredyt konsumencki to kredyt w wysokości nie większej niż 255.550 zł albo równowartość Kredyt konsumenckitej kwoty w walucie innej niż waluta polska, który kredytodawca w zakresie swojej działalności udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi. Nie jest natomiast kredytem konsumenckim kredyt, który nie przewiduje oprocentowania oraz innych kosztów, tzw. kredyt 0%. Umową o kredyt konsumencki jest:

 • umowa pożyczki
 • umowa kredytu w rozumieniu przepisów prawa bankowego
 • umowę o odroczeniu konsumentowi terminu spełnienia świadczenia pieniężnego, jeżeli konsument jest zobowiązany do poniesienia jakichkolwiek kosztów związanych z tym odroczeniem
 • umowa o kredyt, w której kredytodawca zaciąga zobowiązanie wobec osoby trzeciej, a konsument do zwrotu kredytodawcy spełnionego świadczenia
 • umowa kredytu odnawialnego

Umowa o kredyt konsumencki

Jeżeli chcesz zawrzeć umowę o kredyt konsumencki, sprawdź czy zawiera ona wszystkie wymagane przepisami informacje, powinny one dotyczyć:

 • danych konsumenta, kredytodawcy i pośrednika kredytowego
 • rodzaju kredytu i czasu jego obowiązywania
 • całkowitej kwoty kredytu
 • stopy oprocentowania kredytu
 • rzeczywistej stopy oprocentowania oraz całkowitej kwoty do zapłaty
 • zasad i terminów spłaty kredytu
 • płatności odsetek
 • innych kosztów, które konsument zobowiązany jest ponieść (np. opłat, prowizji i marż)
 • rocznej stopy oprocentowania zadłużenia przeterminowanego oraz innych opłat z tytułu zaległości
 • skutków braku płatności
 • opłat notarialnych
 • sposobu zabezpieczenia i ubezpieczenia spłaty kredytu
 • odstąpienia konsumenta od umowy
 • spłaty kredytu przed terminem
 • prowizji z tytułu wcześniej spłaty kredytu
 • dochodzenia roszczeń od kredytodawcy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez sprzedawcę lub usługodawcę
 • warunków wypowiedzenia umowy
 • możliwości korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów
 • organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony konsumentów
 • opisu towaru lub usługi oraz ceny w przypadku kredytu wiązanego

Kredytodawca lub pośrednik kredytowy jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć umowę konsumentowi. Ustawa szczegółowo określa, jakie informacje i dane muszą być zawarte w umowie w zależności od jej typu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here