Podatek od nagrody

Wiele osób bierze udział w różnych konkursach czy loteriach, mając nadzieję na wygraną. Jednak trzeba pamiętać, że wiąże się z nią konieczność zapłaty podatku dochodowego. Podatek od wygranej lub darmowego prezentu pobierany jest jako zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej. Innym zasadom jednak podlega rozliczenie nagród, w przypadku gdy konkurs organizuje pracodawca. W tej sytuacji wartość nagrody w konkursie pracodawca jako płatnik powinien doliczyć do pozostałych przychodów pracownika. Podatek od wygranych pobierany się ryczałtem co oznacza to, że otrzymujący nagrodę nie musi:

  • płacić samodzielnie podatku od wygranej,
  • składać deklaracji rocznej w roku, w którym otrzymał nagrodę.

Podatek od wygranej – kiedy nie trzeba go płacić

Obowiązek zapłaty podatku od wygranej nie dotyczy nagród w konkursach:

  • organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu,
  • specjalnych o tematyce naukowej, kulturalnej, dziennikarskiej, sportowej lub artystycznej,
  • dotyczących sprzedaży premiowej

Zwolnienie obowiązuje wyłącznie dla nagród, których jednorazowa wartość nie przekracza kwoty 760 zł. Jeśli więc nagroda w konkursie wynosi 760 zł lub mniej, to nie powstanie Podatek od nagrodyobowiązek odprowadzenia od niej podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „środki masowego przekazu”. Również w obowiązującym systemie prawnym brak jest legalnej definicji tego pojęcia. Według definicji słownikowej – środki masowego przekazu to środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, urządzenia, instytucje, za pomocą których kieruje się pewne treści do bardzo licznej i zróżnicowanej publiczności. Do zakresu tego pojęcia trzeba zaliczyć prasę, radio, telewizję, telegazetę, telewizję satelitarną, Internet.

Nagroda w konkursie – rozliczenie podatkowe

Pobrany zryczałtowany podatek płatnik musi przekazać na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu przekazania nagrody. Podatek należy wpłacić na rachunek Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania płatnika. Jeśli płatnik nie jest osobą fizyczną, wówczas należy odprowadzić podatek od nagrody pieniężnej do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby lub miejsca prowadzonej przez ten podmiot działalności gospodarczej.

Zwolnienie od opodatkowania

Rozliczenie PIT nie będzie konieczne w przypadku uzyskania nagrody, zarówno po stronie podatnika, jak i płatnika, jeśli nagroda w konkursie zostanie zwolniona od opodatkowania podatkiem dochodowym. Zwolnieniu od opłacania podatku PIT podlegają:

  • Wygrane w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu,
  • Wygrane w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu.

Dodatkowym obowiązkiem płatnika podatku, czyli realizatora konkursu, jest przygotowanie formularza PIT – 8AR oraz złożenie go do właściwego urzędu skarbowego. Czas na to ma do końca stycznia następnego roku podatkowym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here