Podatek od spadków i darowizn stawki

Podatek od spadków i darowizn oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według wskazanej w ustawie o podatku od spadków i darowizn skali podatkowej. Skala podatku od spadków i darowizn wyróżnia trzy grupy podatkowe, a zatem wysokość podatku zależy od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym zeznania Podatek od spadków i darowizn stawkipodatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3) w ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny. Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania. Zapłaty podatku dokonuje się bezpośrednio w kasie organu podatkowego, bądź na jego rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Grupy podatkowe

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

 • do grupy I – małżonka, zstępnych (np.: dzieci, wnuki), wstępnych (np.: rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
 • do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zst ępnych i małżonków pasierbów, mał żonków rodze ństwa i rodzeństwo małżonków, mał żonków rodze ństwa małżonków, mał żonków innych zst ępnych;
 • do grupy III – innych nabywców.

Kwoty wolne od podatku

 • 9 637 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,
 • 7 276 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,
 • 4 902 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Przedmiot opodatkowania

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest:

 1. nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
 • dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego,
 • darowizny, polecenia darczyńcy,
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 • nieodpłatnej renty użytkowania oraz służebności,
 1. nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci,
 2. nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci,
 3. nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą, jeżeli w chwili otwarcia spadku albo zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Część spadkobierców i obdarowanych musi się dzielić z fiskusem tym, co otrzymała. Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa łączącego spadkobiercę ze spadkodawcą i obdarowanego z darczyńcą. Jest tym wyższa, im pokrewieństwo jest dalsze.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here