Podmioty posiadające odpady lub prowadzące transport odpadów są zobowiązane do ich ewidencjonowania. Ważne również jest stosowanie odpowiedniej rejestracji i dokumentacji. Nieprzestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o odpadach grozi sankcjami w postaci kar pieniężnych.

Podmioty ustawowo zobowiązane do ewidencji

Ewidencja odpadów to konieczność wynikająca z art. 36 ustawy o odpadach. Do jej prowadzenia zobligowani są:

  • posiadacze odpadów, w tym również podmioty specjalizujące się w ich odzysku i unieszkodliwianiu,
  • podmioty zajmujące się transportem odpadów.

Dokumentacja ewidencji odpadów

Ewidencja odpadów to proces, który powinien zostać udokumentowany: kartą przekazania oraz kartą ewidencji odpadów czyli podstawowe dokumenty wymagane wobec wszystkich posiadaczy odpadów. Są to precyzyjnie określone druki, których wzory znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (DzU z 2010 nr 249, poz. 1673). W niektórych przypadkach ewidencja może zostać uproszczona i ograniczona jedynie do kart przekazania odpadów.

Ponadto ewidencja odpadów powinna być prowadzona zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i spisem odpadów niebezpiecznych. Konieczne jest też ustalenie ich ilości oraz jakości, jak również:

  • wyznaczenie miejsc ich składowania,
  • określenie sposobu gospodarowania odpadami i podanie informacji o ich pochodzeniu oraz późniejszym przeznaczeniu.

Posiadacz odpadów, który jest zobowiązany do prowadzenia ich ewidencji. Musi również sporządzać zbiorcze zestawienia. Powinny w nich zostać zawarte dane dotyczące rodzaju, ilości, sposobów gospodarowania odpadami, jak również specyfikacji maszyn wykorzystywanych do ich unieszkodliwiania lub odzysku. Zestawienie zbiorcze to obowiązek nałożony na podmiot prowadzący zarówno pełną, jak i uproszczoną ewidencję odpadów. Zestawienie zbiorcze za poprzedni rok kalendarzowy należy złożyć do 15. marca roku bieżącego. Dokument ten składa się do marszałka województwa, na którego terenie jest zarejestrowane dane przedsiębiorstwo.

Organizacje zajmujące się wyłącznie transportem odpadów (nie będące ich posiadaczami) nie mają obowiązku składania zestawień zbiorczych.

Sankcje wynikające z niewypełnienia obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

W przypadku gdy dany podmiot jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, ale od tego obowiązku się uchyla lub nie wypełnia go w określony ustawą sposób, grozi mu administracyjna grzywna pieniężna w wysokości 500 zł. Jeżeli uchybieniem ze strony przedsiębiorcy było nieterminowe złożenie zestawienia zbiorczego, wówczas Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wyznacza kolejny termin. Każdorazowe jego przekroczenie wiąże się z dodatkowymi grzywnami, z zastrzeżeniem, że w skali roku nie mogą one przekroczyć łącznie sumy 8500 zł.

Joanna Jędrzejczyk

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here