Umowa o dzieło przykład
Beautiful old hands

Umowa o dzieło jest jedną z często spotykanych umów, regulowanych przez Kodeks cywilny, stanowiących swego rodzaju formę zatrudnienia. Podpisując umowę o dzieło, przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający do zapłaty określonego wynagrodzenia. Umowa o dzieło często jest nazywana umową rezultatu, ponieważ przedmiotem umowy o dzieło muszą być czynności dające konkretny rezultat, czyli np. wytworzenie przedmiotów bądź ich przerobienie oraz naprawa przedmiotów już istniejących. Pracujący na podstawie takiej umowy nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego i innych dni wolnych przewidzianych przez prawo pracy.

Co powinna zawierać umowa o dzieło

Umowa o dzieło powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy o dzieło-osoba zlecająca wykonanie dzieła i osoba wykonująca dzieło.
 2. określenie przedmiotu umowy o dzieło– powinien zawierać wszystkie istotne ustalenia w zakresie wykonania dzieła. Im bardziej opis szczegółowy, tym lepiej dla zamawiającego i wykonawcy.
 • wynagrodzenie- w formie:
 • ryczałtowej – ustalona z góry kwota wynagrodzenia,
 • kosztorysowej – podstawą ustalenia wynagrodzenia jest spis prac wchodzących w zakres wykonania dzieła oraz ich koszty.
 1. określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła- musi zostać konkretnie wskazana data, do której należy ukończyć dzieło.
 2. inne ustalenia – fakultatywne- ustalenia odnośnie ewentualnych zaliczek, tego kto dostarcza materiały i narzędzia, sposób przekazania wykonanego dzieła, wykluczenie wykonania umowy przez osoby trzecie, kary umowne, odszkodowania.
 3. podpisy obu stron umowy.

Pracujący na umowę o dzieło, niestety nie otrzymuje świadczeń socjalnych, typu: zasiłku Umowa o dzieło przykładdla bezrobotnych, ubezpieczenia zdrowotnego (nie ma prawa do korzystania z bezpłatnej służby zdrowia), ubezpieczenia emerytalnego (nie odkłada kapitału do emerytury), ubezpieczenia rentowego, ubezpieczenia chorobowego (nie przysługują mu zasiłki), ubezpieczenia wypadkowego (nie ma prawa do odszkodowania za wypadek przy pracy), wypłat z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wypadek niewypłacalności pracodawcy.

Przedmiot umowy o dzieło

Przedmiotem umowy o dzieło może być, między innymi:

 • wykonanie strony internetowej,
 • wykonanie zdjęć,
 • wykonanie bilansu,
 • wykonanie projektu np. architektonicznego, reklamy,
 • opracowanie logo firmy,
 • uszycie garnituru, sukienki,
 • napisanie książki, wiersza,
 • przetłumaczenie tekstu,
 • namalowanie obrazu,
 • wykonanie określonego mebla,
 • zasadzenie roślin,
 • przeprowadzenie kursu, szkolenia.

Zatrudniony na umowę o dzieło wykonawca może liczyć na część dodatkowych świadczeń, które przysługują zatrudnionym na umowę o pracę. Np. szef pokrywa koszty związane z podróżą służbową tj. przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie. Pracodawca nie odprowadza za zatrudnionego na podstawie umowy o dzieło składki ZUS, koszt uzyskania przychodu przy tego typu umowie to minimum 20 proc. bez względu na ponoszone przez wykonawcę wydatki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here